CLOSE
CATEGORIES
  FILTERS

  Information Notice

  Şirketimiz Marul Teknoloji A.Ş. (“Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Marul.com tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve açık rızalarının temini için kaleme alınmıştır.

  1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
  Marul.com, müşterilere ait kişisel verileri; Marul.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmalarda, Marul.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarda, Marul.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanmasında ve yapılmasında, Marul.com’un ve Marul.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanmasında ve yapılmasında kullanmak için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemektedir.

  2.    Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

  Marul.com müşterilerin kişisel verileri, 
  müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, kullanıcı deneyimini arttırmak için müşteri hareketlerinin takip edilmesi,  Marul.com’a ait internet sitesi ile mobil uygulamaların işleyişinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi, hedef kitle belirlenmesi, kişiye özel pazarlama, kişiye özel analiz ve şirket içi raporlama, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti planlamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, Marul.com’un hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Marul.com’un sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası için müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

  Ayrıca yine Marul.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi marketlerin performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla market temsilcileri ile paylaşılabilecektir.

  3.    Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

  Müşterilere ait kişisel veriler, Marul.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmalarda, Marul.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarda, Marul.com’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanmasında ve yapılmasında, Marul.com’un ve Marul.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yapılması amaçlarıyla kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kamu tüzel kişileri, hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlarla Kanun’un 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde paylaşılabilecektir.

  4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Marul.com, Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi Marul.com’un internet sitesi ve mobil uygulamaları, e-posta ve çağrı merkezi kanallarıyla toplamakta ve işlemektedir.

  5.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  1.     Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  2.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  6.     Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  7.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  8.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahiptir.

  Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.marul.com adresinde yer alan Marul.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Marul.com, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Marul.com’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


  KVK Başvuru Formu